REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin, všechny ve znění pozdějších předpisů, a vztahuje se na spotřební zboží a rostlinný materiál, u něhož jsou uplatňována práva kupujícího z jejich vad.

Prodávajícím je CORTIGAME, s.r.o., se sídlem Zikova 16, 628 00 Brno, IČ 262 52 279, DIČ CZ26252279, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. C 40287. Kupujícím je spotřebitel, který s prodávajícím uzavřel kupní smlouvu. U kupujícího, který není spotřebitelem, se práva plynoucí z vad řídí uzavřenou smlouvou.

2. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, které se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Odpovědnost za vady u rostlinného materiálu se řídí zákonem o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin. U víceletých druhů končí záruční doba 0,5 roku po dosažení vývojového stupně potřebného k určení pravosti odrůdy. U sazenic zeleniny a květin je záruční doba 3 týdny.

Kupující může uplatnit oprávněnou reklamaci osobně na adrese:

ZAHRADNICTVÍ KUŘIM
Tišnovská 305
664 34 Kuřim

Kupující je při reklamaci povinen doložit:

– doklad o prodeji zboží (daňový doklad, faktura, záruční list),
– reklamované zboží s veškerým příslušenstvím,
– podrobný popis vady.

V provozovně prodávajícího je kupujícímu vyhotoven doklad o přijetí zboží do reklamace.

Nárok na uplatnění práva z vad zaniká v případě:

– opotřebení věci jejím obvyklým užíváním,
– neodbornou manipulací nebo používáním v rozporu s návodem či uživatelskou příručkou,
– poškození živly (např. voda, oheň, blesk apod.),
– poškození nadměrným zatěžováním,
– poškození rostlin mrazem nebo neodbornou péčí (např. nevhodnou výsadbou, zálivkou, údržbou),
– prodlení s reklamací při pokračujícím užívání poškozeného zboží, které může zapříčinit prohloubení vady a znehodnocení zboží.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Pokud se jedná o neodstranitelnou vadu, zboží je vyměněno za nové.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

3. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1. 10. 2018.

KONTAKTY

ZAHRADNICTVÍ KUŘIM
Tišnovská 305
664 34 Kuřim

Telefon:
+420 541 222 444

OTEVÍRACÍ DOBA

Po – Pá :  8:00 – 18:00
So         :  8:00 – 18:00
Ne        :  9:00 – 18:00

Máme pro vás otevřeno
7 dnů v týdnu!

MOŽNOST PLATIT KARTOU

NAPIŠTE NÁM