REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin, všechny ve znění pozdějších předpisů, a vztahuje se na spotřební zboží a rostlinný materiál, u něhož jsou uplatňována práva kupujícího z jejich vad.

Prodávajícím je CORTIGAME, s.r.o., se sídlem Zikova 16, 628 00 Brno, IČ 262 52 279, DIČ CZ26252279, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. C 40287. Kupujícím je spotřebitel, který s prodávajícím uzavřel kupní smlouvu. U kupujícího, který není spotřebitelem, se práva plynoucí z vad řídí uzavřenou smlouvou.

2. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, které se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Odpovědnost za vady u rostlinného materiálu se řídí zákonem o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin. U víceletých druhů končí záruční doba 0,5 roku po dosažení vývojového stupně potřebného k určení pravosti odrůdy. U sazenic zeleniny a květin je záruční doba 3 týdny.

Kupující může uplatnit oprávněnou reklamaci osobně na adrese:

ZAHRADNICTVÍ KUŘIM
Tišnovská 305
664 34 Kuřim

Kupující je při reklamaci povinen doložit:

– doklad o prodeji zboží (daňový doklad, faktura, záruční list),
– reklamované zboží s veškerým příslušenstvím,
– podrobný popis vady.

V provozovně prodávajícího je kupujícímu vyhotoven doklad o přijetí zboží do reklamace.

Nárok na uplatnění práva z vad zaniká v případě:

– opotřebení věci jejím obvyklým užíváním,
– neodbornou manipulací nebo používáním v rozporu s návodem či uživatelskou příručkou,
– poškození živly (např. voda, oheň, blesk apod.),
– poškození nadměrným zatěžováním,
– poškození rostlin mrazem nebo neodbornou péčí (např. nevhodnou výsadbou, zálivkou, údržbou),
– prodlení s reklamací při pokračujícím užívání poškozeného zboží, které může zapříčinit prohloubení vady a znehodnocení zboží.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Pokud se jedná o neodstranitelnou vadu, zboží je vyměněno za nové.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

3. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1. 10. 2018.